logo

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Floor Bohemen Ontwerpstudio

1      Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1    Door te bestellen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Floor Bohemen Ontwerpstudio. Floor Bohemen Ontwerpstudio heeft het recht de Algemene Voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

2      Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1   Alle aanbiedingen gedaan op de website van Floor Bohemen Ontwerpstudio zijn vrijblijvend, tot het sluiten van de koopovereenkomst.
De koopovereenkomst tussen Floor Bohemen Ontwerpstudio en de klant komt als volgt tot stand:
•    De klant plaatst een bestelling via de webshop.
•    Indien het product voorradig is, krijgt de klant per e-mail de orderbevestiging, inclusief eventuele verzendkosten. Op dit moment is de koopovereenkomst gesloten en is het product, tot dat de betaling bij Floor Bohemen Ontwerpstudio binnen is, door de klant ‘gereserveerd’.
•    Indien de gegevens op de orderbevestiging niet juist zijn of de klant de bestelling wil veranderen, dient deze binnen 24 uur hierover een e-mail te sturen naar Floor Bohemen Ontwerpstudio. Na het verstrijken van deze termijn wordt aangenomen dat de koper de orderbevestiging als juist erkend.
2.2   Bij het ontvangen van niet bestelde artikelen, dient de klant Floor Bohemen Ontwerpstudio hiervan binnen 5 werkdagen op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden in de door Floor Bohemen Ontwerpstudio aan de klant verstuurde orderbevestiging dienen binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging door de klant aan Floor Bohemen Ontwerpstudio te worden gemeld.

3      Levering, prijzen en transport
3.1    Alle prijzen voor de aangeboden artikelen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten De verzendkosten worden op de orderbevestiging vermeld. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval die van opslag, verschuldigd zijn. Indien meer dan één artikel wordt besteld dan worden de verzendkosten volgens een gewogen methode verrekend en in de orderbevestiging aangegeven.
3.2   De prijzen en leveringsvoorwaarden van een geplaatste order zijn 30 dagen geldig. Indien de klant pas na deze periode van 30 dagen betaalt, gelden de prijzen en leveringsvoorwaarden van de datum waarop Floor Bohemen Ontwerpstudio de betaling ontvangt.
3.3   Het risico tijdens het transport van de door de klant bestelde artikelen is voor Floor Bohemen Ontwerp studio. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Floor Bohemen Ontwerpstudio verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u. Het risico van de eventuele retourzending van de artikelen is voor de klant.
3.4   Het is Floor Bohemen Ontwerpstudio toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. De verkoper brengt de koper onverwijld op de hoogte van de reden van gedeeltelijke levering.

4      Betalingsvoorwaarden
4.1    De klant betaalt het op de orderbevestiging vermelde bedrag o.v.v. het bestelnummer en het gekochte artikel. De betaling dient binnen 10 dagen na orderdatum op rekening van Floor Bohemen Ontwerpstudio binnen te zijn. Na 30 dagen vervallen de prijzen en leveringsvoorwaarden.
4.4    Indien de koper een levering weigert, kan Floor Bohemen de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft Floor Bohemen in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

5      Levertijden
5.1    De door Floor Bohemen Ontwerpstudio opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
5.2   De bij de artikelen vermelde levertijd gaat in zodra Floor Bohemen Ontwerpstudio de betaling van de klant heeft ontvangen.
5.3   Indien uw bestelling langer dan 60 dagen onderweg is, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Er is dan waarschijnlijk een probleem met de bezorging.

6      Zichttermijn
6.1    De klant is gerechtigd de koopovereenkomst met Floor Bohemen Ontwerpstudio te ontbinden binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling. De klant dient Floor Bohemen Ontwerpstudio hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) binnen bovengenoemde termijn op de hoogte te stellen, en de betreffende bestelling aan Floor Bohemen Ontwerpstudio, ongebruikt, onbeschadigd en compleet te retourneren. Het totaalbedrag van de artikelen wordt door Floor Bohemen Ontwerpstudio binnen 20 werkdagen na ontvangst van de retourzending op rekening van de klant teruggestort. Alle verzendkosten zijn voor rekening van de klant, net als het risico van de retourzending.
6.2   Floor Bohemen Ontwerpstudio behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het artikel reeds gebruikt is, of door de klant beschadigd.

7      Garanties en klachten
7.1    Bij levering dient de wederpartij zichtbare tekorten of beschadigingen direct te melden, uiterlijk binnen 24 uur.
7.2   Binnen 10 dagen na ontvangst van de producten – en bij uiterlijke gebreken onverwijld- dient de koper, indien van toepassing nauwkeurig en gedetailleerd schriftelijk aan ‘’Floor Bohemen Ontwerpstudio” zijn bezwaren omtrent het afgeleverde kenbaar te maken.
7.3   Onverminderd het vorige lid, is de koper verplicht de hem geleverde producten te controleren alvorens ze in gebruik te (doen) nemen, toe te passen.
7.4   Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaats vinden na goedkeuring door Floor Bohemen Ontwerpstudio, waarbij Floor Bohemen Ontwerpstudio het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending.
7.5   Klachten kunnen gericht worden aan: Floor Bohemen Ontwerpstudio, Boreelstraat 28, 2581 VA Den Haag, 0031-(0)628567890 of  info@floorbohemen.com

8     Recht van intellectueel eigendom
8.1   Floor Bohemen Ontwerpstudio heeft en behoudt alle rechten van intellectuele eigendom die op het ontwerp rusten of gevestigd kunnen worden.
8.2  Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Floor Bohemen Ontwerpstudio gebruik te maken van  de in 8.1 genoemde rechten in de meest ruime zin van het woord, waaronder (doch niet beperkt tot) het maken van reproducties.

9     Aansprakelijkheid
9.1   Floor Bohemen Ontwerpstudio voorziet de klant in duidelijke gebruiksinstructies in de vorm van meegeleverde gebruikshandleiding / online handleidingen. Floor Bohemen Ontwerpstudio kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade resulterend uit onjuist gebruik. Floor Bohemen Ontwerpstudio kan o.a. niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van gebruik van gloeilampen of schade als gevolg van kortsluitingen.
9.2    Floor Bohemen Ontwerpstudio kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van onjuist functioneren van middelen die gebruikt worden voor de lampen: fittingen, snoer, kroonsteentjes, spaarlamp of LED-lamp.
9.3    Floor Bohemen Ontwerpstudio kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel als gevolg van het gebruik van middelen die gebruikt worden voor de lampen: fittingen, snoer, kroonsteentjes, spaarlamp of LED-lamp.
9.4    Floor Bohemen Ontwerpstudio kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade resulterend uit problemen met elektra die niet door ons is geleverd, maar door een ander bedrijf.

10    Privacy
10.1   De door de klant opgegeven persoonsgegevens worden door Floor Bohemen Ontwerpstudio in het klantenbestand opgenomen. Deze zullen worden gebruikt ten behoeve van de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de koopovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten (indien de klant hiervoor gekozen heeft), fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Floor Bohemen Ontwerpstudio
Boreelstraat 28
2582 Va Den Haag
info@floorbohemen.com
www.floorbohemen.com
Rekening: ING Bank • IBAN NL97INGB0009266139
KVK: 27.251204
BTWnr:  NL194326998 B01